Code web video youtube không dùng pack Wap4

Code này mod trực tiếp trên nền code jekyll version vf của Dai . Code sử dụng API youtube v3; google reCaptcha v2; func tiaxgame, mrducz95


Chức năng:

- Đăng nhập, đăng xuất, có thể có nhiều quản trị

- Tạo chuyên mục, tìm kiếm video bằng api youtube v3, đăng video bằng link hoặc từ việc tìm kiếm

- Auto wap/web, giao diện phiên bản web gần giống dorew

- Feedback (phản hồi), trang liên hệ (contact), tùy chọn cài đặt:

+) Hỗ trợ 2 ngôn ngữ tùy chọn: tiếng Việt và tiếng Anh (phần tiếng Anh, mình dịch hơi bị siđa tí)


Demo: http://rains.viwap.com


Một số hình ảnh: http://oubliez.viwap.com/file/3


Download: http://oubliez.viwap.com/file/3


HDSD:

- Các bạn tải file ở dưới về, giải nén và up toàn bộ code lên wap4.

- Vào Site setting, sửa site keysecret key trong mục reCaptcha.

- Vào file _blocks sửa lại API key của bạn (Hướng dẫn lấy API youtube v3: tại đây)

- Vào thư mục css trên wap4, tạo file css default.css và import file này: http://rains.viwap.com/css/default.css

- Thư mục (root)/(main list file), xoá toàn bộ code cũ, thêm

{% include 'index' %}

Chạy domaincuaban/register để đăng ký tài khoản quản trị viên -> Đăng nhập tại domaincuaban/login -> Vào phần contact -> chọn nút chỉnh sửa -> Thêm email, facebook của bạn, chọn ngôn ngữ mặc định -> Lưu lại