Code web video youtube không dùng pack Wap4

Chương: Tự động phát video khi click vào 1 bài viết mới

Vào file watch tìm

<script>

const player = new Plyr('#player');

</script>


Thêm trước </script>

player.on('ready', () => {player.play();})


Code

<script>

const player = new Plyr('#player');player.on('ready', () => {player.play();})

</script>