Code notepad Wap4

Code này đơn giản chỉ là lưu trữ văn bản, và có thêm một số công cụ khác. Có thể dùng cái này để viết nhật kí chẳng hạn moew5

Demo: gplay.viwap.com

Một vài hình ảnh:


Sau khi up code lên, vào custom data, tạo entry như sau:

1)

- Entry: notepad

- Data: {"file":0,"new_mem":"admin","time_reg":1530792019}


2)

- Entry: list_file

- Data: []

Khi tải lên thành công text đầu tiên, vào custom data tìm entry list_file xóa kí tự [] trong data.


3)

- Entry: token

- Data: {"qazwsxedcrfvthblmn":"admin"}


4)

- Entry: info_user_admin

- Data: {"nick":"admin","pass":"#&53#&54#&55#&56#&57#&58","token":"qazwsxedcrfvthblmn","rights":"9","reg":"1530792019"}


Download


Rồi, xong. Đăng nhập và cảm nhận :))

tk: admin

mk: 123456


### Giải PT bậc 2 tính nghiệm phức ###Trong file tools tìm đoạn code javascript giải pt bậc 2 cũ, xóa và thay bằng đoạn sau:

{% set a = get_post('a') %}

{% set b = get_post('b') %}

{% set c = get_post('c') %}

{% set d = get_post('d') %}

{% set e = get_post('e') %}

{% set delta = b*b-4*a*c %}

{% set absdelta = delta|abs %}

{% set sqrtdelta = absdelta**(1/2) %}

{% if a == 0 %}

{% set kq = 'Nghiệm duy nhất' %}

{% set x1 = -c/b %}

{% set x2 = x1 %}

{% else %}

{% if delta>=0 %}

{% if delta==0 %}

{% set kq = 'Nghiệm kép' %}

{% else %}

{% set kq = '2 nghiệm phân biệt' %}

{% endif %}

{% set x1 = (-b+sqrtdelta)/(2*a) %}

{% set x2 = (-b-sqrtdelta)/(2*a) %}

{% else %}

{% set kq = 'Nghiệm phức' %}

{% set R = -b/(2*a) %}

{% set i = sqrtdelta/(2*a) %}

{% set x1 = R~'+'~i~'i' %}

{% set x2 = R~'-'~i~'i' %}

{% endif %}

{% endif %}

<p><b>Giải PT bậc hai một ẩn</b></p>

<form action="" method="post">

<div class="f">Nhập hệ số a: </div>

<p><input name="a" type="number" value="{{a|default()}}" /></p>

<div class="f">Nhập hệ số b: </div>

<p><input type="number" name="b" value="{{b|default()}}" /></p>

<div class="f">Nhập hệ số c: </div>

<p><input type="number" name="c" value="{{c|default()}}" /></p>

<p> <input class="btn btn-primary" type="submit" value="Bắt đầu giải"></p>

<p><a href="{{current_url}}"><input class="btn btn-primary" type="button" value="Nhập lại" /></a></p>

</form>

{% if request_method()|lower == 'post' %}

<div class="f">Kết quả: </div>

<p><input type="text" placeholder="{{kq}}" /></p>

<div class="f">Nghiệm 1: </div>

<p><input type="text" placeholder="{{x1}}"></p>

<div class="f">Nghiệm 2: </div>

<p><input type="text" placeholder="{{x2}}"></p>

{% endif %}


Nguồn: Jekyll.viwap.com