Code site phim rip theme Animet

Hướng dẫn cài đặt
user với pass bằng cách up sql lên rồi thay user với pass trong taikhoan
config trong inc/config.php

Mở file .htaccess thêm RewriteEngine On trước dòng RewriteRule ^index.php$ /pages/home.php
Mở inc/meta.php để sửa link style... :))

Truy cập /AdminQL/ để quản trị => cập nhật homeurl

Ảnh:Download

Nguồn: Ngockush - v4u.vn