Xenforo - Một trong các mã nguồn được các diễn đàn lớn lựa chọn và sử dụng

lease note that we are now formally recommending that you upgrade to PHP 5.4 or newer. XenForo 2.0 is requires PHP 5.4 or newer. If you are running PHP 5.3 or 5.2, you will receive a warning when installing or upgrading XenForo.

All customers with active licenses may now download the new version from the customer area.


Tạm dịch:

Lưu ý rằng chúng tôi khuyến nghị bạn nâng cấp phiên bản PHP lên PHP 5.4 hoặc mới hơn. XenForo 2.0 yêu cầu PHP 5.4 trở lên. Nếu bạn đang chạy PHP 5.3 hoặc 5.2, bạn sẽ nhận được cảnh báo khi cài đặt hoặc nâng cấp XenForo.

Tất cả khách hàng có giấy phép hoạt động hiện có thể tải xuống phiên bản mới từ khu vực khách hàng.


Download