Code Blog Dorew siêu nhẹ cho Wap4

Chả là về wap4 Dai có 2 code (nhưng không khác biệt lắm =)) - giống code còn lại 85% ), nay cũng không phát triển tiếp nên xoã troll2

- Đây là code triky được Dai thêm đống ba xàm vào

+ Bình luận chống spam 100% troll5

+ Thêm toolbar bbcode để tiện viết nội dung

+ Style đạo của @khanh và tdblog

+ Một đống smile

+ Tối ưu tốc độ tí

+ Bla bla... Quên cmnr

- Về hướng dẫn dùng thì xem code triky troll5

- Khi dùng bbcode ảnh thì link ảnh là link imgur, nếu không thích thì vào bb sửa lại :v

- Nếu có vấn đề với script thì xoá các script ở footer


Demo: https://dorew.gqDownload

Nguồn: Dai .


*** Chú thích thêm ***

- Sau khi up toàn bộ code lên, các bạn vào custom data tạo thêm 1 entry có nội dung như sau:

Entry: info

Data: []


Và tạo tệp reg (tạo tài khoản):

{% use '_blocks' %}

{{ block( 'head' ) }}

{% from 'func.twig' import rwurl,auto %}

<div class="phdr">Đăng Ký</div>

{% set id=get_data_count('id_users') %}

{# kiểm tra và lưu tài khoản #}

{% set user = get_post('user') %}

{% set pass = get_post('pass') %}

{% set repass = get_post('repass') %}

{% set gt = get_post('gt') %}

{% if request_method()|lower == "post" %}

{% if user and pass and repass and gt %}

{% if ("now"|date("U") < get_data_by_id('stop_user',get_data('stop_user')|last.id).data) %}

<div class="list1"> Xin lỗi vì sự cố này, bạn có thể tiếp tục đăng ký tài khoản sau {{ get_data_by_id('stop_user',get_data('stop_user')|last.id).data - "now"|date("U") }} giây</div>

{% elseif pass!=repass %}

<div class="list1">Mật khẩu xác nhận không đúng.</div>

{% else %}

{% if get_data_count('user_'~rwurl(user))>0 %}

<div class="list1"> Tài khoản đã tồn tại.</div>

{% elseif user|length>30 %}

<div class="gmenu">Tài khoản không dài quá 30 ký tự</div>

{% else %}

{% if user matches '/^[a-zA-Z0-9\\-\\_]+[a-zA-Z0-9\\-\\_]$/' %}

<div class="list1"> Đăng ký thành công. Bạn có thể đăng nhập</div>

{% set save=save_data('id_users',''~rwurl(user)~'') %}

{% set auto=auto()|trim %}

{% set data={"nick":user,"pass":pass,"auto":auto,"id":(id+1),"gt":gt,"avt":"/images/avatar.png","level":"mem","xu":"5000","db":"100","tamtrang":"I Love TriKy","cmt":"0","like":"0","reg":"now"|date("U")} %}

{% set save=save_data( "user_"~rwurl(user),data|json_encode) %}

{% set save=save_data('auto_'~auto,''~rwurl(user)~'') %}

{% if get_data_count('stop_user')==0 %}

{% set save = save_data('stop_user', '12345') %}

{% else %}

{% set id = get_data('stop_user')|last.id %}

{{ update_data_by_id('stop_user',id,("now"|date("U") + 600)) }}

{% endif %}

{% else %}

<div class="list1">Tài khoản không được chứa ký tự đặc biệt.</div>

{% endif %}

{% endif %}

{% endif %}

{% else %}

<div class="list1"> Vui lòng điền đầy đủ thông tin.</div>

{% endif %}

{% endif %}

<div class="list1">

<form method="post" action="">Tên tài khoản:<br/><input type="text" name="user"><br/>Mật khẩu:<br/> <input type="password" name="pass"><br/>Nhập lại mật khẩu:<br/> <input type="password" name="repass"><br/>

Giới tính:<br /> <select name="gt"><option value="boy">Nam</option> <option value="girl">Nữ</option></select></div><div class="list1">

<input type="submit" name="submit" value="Đăng Ký"></form></div>

{{ block('end') }}