Share tool leech ảnh gái xinh tại nudegirls4u

Leech ảnh gái tại website http://nudegirls4u.com


Code đây... Éo lằng nhằng 

<?php

// lấy source của trang cần leech

$string = file_get_contents($_POST['link']);

$url = $_POST['link'];

if ($_POST['link']) {

// tách lấy phần nội dung bài viết vào biến $match[1]

preg_match('|<section class="entry-content ">(.*?)</section>|is',$string,$lon);


// tách tất cả link dạng <a style=".." href="(link)" thành mảng lưu vào biến $list[2]

preg_match_all('/<a href="(.*?)data-src="(https?.*?)"/s',$lon[0],$list);


preg_match_all('/<a style="(.*?)" href="(https?.*?)"/s', $lon[0], $dung);


// gộp mảng thành chuỗi cách nhau "<br /><br />" và in ra

$black2 = '[img]'.implode("[/img] [img]", $dung[2]).'[/img]';

$black = '[img]'.implode("[/img] [img]", $list[2]).'[/img]';


preg_match('|<title>(.*?)</title>|is', $string, $hihi);

$tl = str_replace(array('<title>','</title>',' - Nudegirls4u'),array('','',''),$hihi[0]);


$title = $tl;

echo '<form action="" method="post">

<div class="menu"><b>Tiêu đề:</b><input type="text" name="ten" value="'.$title.'" maxlength="300"></div>

<div class="menu"><b>Nội dung:</b><textarea name="content" rows="15">'.$black.' '.$black2.'</textarea></div>

<div class="menu"><center><button type="submit" class="button">Thêm chap</button></form</center></div>';

}

else {

echo '<div class="topmenu"><form method="post"><input type="text" name="link" placeholder="Nhập URL..." autocomplete="off"><input type="submit" value="Leech"></form></div>';

?>

Demo: http://nad.gearhostpreview.com

Nguồn: Dũng Đẹp Trai (@nad9x - tiaxgame.tk)